Ruim 10 jaar G-tennis bij ATV de Hertenkamp

Bij de Hertenkamp wordt sinds 2009 G-tennis gespeeld. Hieronder een overzicht, van het prille ontstaan tot aan de huidige situatie.  

Terugkijkend in de tijd zouden we kunnen beginnen bij de initiatieven tot de organisatie van ‘aangepaste sporten’ binnen de gemeente Assen. Daarin vervulde dokter Harm Wiegman in 1959 een zeer vooraanstaande rol. Als huisarts in Assen kwam Wiegman (1920-2005) in de jaren ’50 in aanraking met mensen met een handicap. Meer dan vermeldenswaardig was zijn grote inzet om de ‘Wereldspelen voor Gehandicapten’ in 1990 in Assen georganiseerd te krijgen, hetgeen ook lukte.

Organisatorisch stond Assen daarmee, qua schaal en impact, aan de mondiale top wat betreft het aanbieden van een internationaal sportevenement voor mensen met een handicap.

In de jaren daaropvolgend werden in Drenthe iedere twee jaar het ‘Open NK atletiek voor gehandicapten’ gehouden. De infrastructuur en opgebouwde expertise op het terrein van gehandicaptensport waren voor Assen de basis om tevens in 2003 het ‘Europees Kampioenschap Atletiek voor gehandicapten’ en in 2006 het ‘Wereld Kampioenschap Atletiek voor gehandicapten’ te organiseren.  

De gemeente Assen had nog meer ambitie richting aangepaste sporten, en stelde zich ook kandidaat voor de organisatie in 2010 van de Nationale Special Olympics (NSO); een groots sportevenement met wedstrijden voor mensen met een verstandelijke beperking. In het bijbehorende Asser ‘bidbook’ stonden eind 2007 tal van intentieverklaringen van ondersteunende sportverenigingen, waaronder ook die van ATV de Hertenkamp.

Deze NSO-2010 werden niet aan Assen toegewezen; dat weerhield de gemeente er niet van een oproep te doen aan de Asser sportverenigingen om verantwoordelijkheid te nemen en de toegankelijkheid en het sportaanbod voor mensen met een beperking structureel te vergroten. Sport werd gezien als mogelijkheid tot een betere participatie en integratie van de kwetsbaarste groepen in de Asser samenleving.

Toenmalig Hertenkamp-voorzitter Harry Venema reageerde enthousiast en formeerde voorjaar 2008 een projectgroep om de haalbaarheid van het aanbieden van georganiseerd ‘aangepast tennis’ te onderzoeken. Deze projectgroep bestond uit Roel Borstlap (Stichting Downsyndroom; voormalig kinderarts), Dik Paul (adviseur bij een energiebedrijf), Jorinde Hofstra (orthopedagoog bij Talant), en Chris Vegter (hoofd basisschool).

Roel Borstlap

Roel Borstlap

De werkgroep inventariseerde alle relevante zaken op het gebied van ‘aangepaste sport’. Als zodanig werd gekeken naar doelgroepen, draagvlak, animo, begeleiding, regelgeving, kosten, en subsidies. En er werd overlegd met ervaringsdeskundigen bij onder meer scholen voor speciaal onderwijs, zorginstellingen, zorgverleners, Sport Drenthe, MEE Drenthe, de KNLTB, en de gemeente Assen. Ook werd contact opgenomen met tennisverenigingen waar reeds aangepaste sport werd aangeboden.

In Nederland ontsproot het G-tennis ooit eind jaren ’90 middels lokale initiatieven, o.a. door vraag vanuit zorginstellingen. In 2008 stond G-tennis nog steeds in de kinderschoenen. Bij de KNLTB bestond rolstoeltennis, maar G-tennis was nog geen formeel beleidsonderdeel, en was in Nederland ook nog niet wijdverbreid. Er waren zo‘n 200 spelers die, ondersteund door vrijwilligers, speelden bij 11 verenigingen in het westen en zuiden van het land. Hoewel overal geaccepteerd, was de sociale integratie van de G-spelers miniem te noemen. Het (relatieve) spelpeil was laag, het enthousiasme van deelnemers daarentegen enorm groot.  

De werkgroep besloot al vrij snel alleen in te zetten op G-tennis, tennis voor mensen met een verstandelijke beperking dit omdat rolstoeltennissers (‘rollers’) reeds hun plek bleken te hebben gevonden in de regio en er geen behoefte was aan uitbreiding van de mogelijkheden, mede door het risico van versnippering. Daartegenover stond dat in de wijde omgeving van Assen geen gestructureerd aanbod was van G-tennis, terwijl daar wel vraag naar bleek te zijn. Vanuit zorginstellingen was belangstelling getoond, Tennisschool Jack Liewes zegde volledige medewerking toe, en zo ook een aantal vrijwilligers.

Voorjaar 2009 presenteerde de werkgroep haar plannen op een algemene ledenvergadering:

  • Een ‘Open Dag’ als try-out
  • Aanbod van G-tennis voor een groep, met lichte/matige beperking, van minimaal 4 en maximaal 12 personen; leeftijd vanaf 10 jaar
  • Lessen o.l.v. een creatieve trainer, met assistentie door vrijwilligers
  • Gereduceerd les-tarief; dit door sponsoring, subsidies, en donaties
  • Na het 1e (start)jaar volledige contributie verschuldigd bij gebruik van de banen en/of faciliteiten buiten/naast de lessen
  • Baanreservering; 1x per week 2 banen gedurende 1 uur
  • Nastreving van volledige integratie van G-tennissers bij alle verenigingsactiviteiten

De leden toonden hun maatschappelijke betrokkenheid, en gingen akkoord. Dit draagvlak, tezamen met de toegezegde ‘waarderings’-subsidie van fl. 770,- door de gemeente Assen, gaf de werkgroep de vereiste basis om de Open Dag te kunnen organiseren.

Als eerste vereniging in Noord-Nederland liet de Hertenkamp belangstellenden op 29 maart 2009 tijdens die Open Dag kennismaken met G-tennis.

Er kwamen 10 geïnteresseerden opdraven, tezamen met hun familie en/of zorgbegeleiders.

De eerste kennismaking met tennis (‘Open Dag’, 29 maart 2009)

 

Jack legt uit (‘Open Dag’, 29 maart 2009)

 

Jack Liewes had een aantrekkelijk programma voor de nieuwkomers, met proeflessen en verscheidene basale spel- en behendigheidsactiviteiten. Samen met de leden van de werkgroep assisteerden Bonnie Carabain, Cia van Vroonhoven, Ria Smit, en Bert Heikens als vrijwilligers.

G-tennissers (met Downsyndroom) van Tachys uit Nijmegen gaven een indrukwekkende tennisdemonstratie.

De Open Dag was een succes, en resulteerde in 5 aanmeldingen voor een vervolg.

Via RTV Drenthe kon iedereen de volgende dag een mooie reportage zien.

Het begin was er. De werkgroep kon tevreden terugkijken op een meer dan geslaagd initiatief.

In de jaren erna evolueerde de opzet. De groep G-tennissers breidde zich gestaag uit, soms tot zo’n 16-17 spelers, een aantal daarvan woonachtig buiten Assen.

Van tieners tot 50-plussers, met een diversiteit in beperkingen. En ook het aantal benodigde vrijwilligers, ter assistentie naast clubtrainer Jack, steeg tot ruim boven de 20.

Tijdens de reguliere speeldag, op woensdagavonden, worden nu 4 banen gebruikt.

Het enthousiasme aan beide zijdes van het net is onveranderd ongemeen groot. Qua organisatie, communicatie en administratie is er sinds 2015 meer structuur aangebracht. 

Sinds 2016 wordt ook deelgenomen aan toernooien; ‘onderlinge’ in Assen, maar ook in (b.v.) Sappemeer, Groningen, en Emmen. Wedstrijden met ‘buddies’ en scheidsrechters. Ieder op haar/zijn eigen nivo.

Een topic was in 2017 het Nederlands Kampioenschap G-tennis, op ons park. Dat leverde onze vereniging het prachtresultaat op van drie (!) landskampioenen: Karin ter Veld (DE), Eline Grit/Karin ter Veld (DD), en Eline Grit/Henri Bebingh (GD).

 

Renee, Eline, en Karin (NK, juli 2017)

 

Henri (NK, juli 2017)

 

Ramon Schreuder (die zich in de loop der jaren heeft opgewerkt tot de ‘primus inter pares’) en Eline Grit zijn van de deelnemers ‘van het eerste uur’ (2009) nog steeds actief. Zo ook Jack Liewes, en Bonnie Carabain binnen de vrijwilligersgroep.  

G-tennis bij de Hertenkamp, het hoort er gewoon bij ! Iedere keer weer wordt gespeeld in een gezellige en ontspannen sfeer. Het wordt binnen de vereniging gezien als iets vanzelfsprekends, en is er daardoor een onmiskenbaar onderdeel van geworden.                

(©EGRH190523)