Privacy Statement

Privacy statement

Algemeen

Om de ATV de Hertenkamp diensten aan leden en/of bezoekers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat ATV de Hertenkamp (‘wij’) in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerkt. De ATV de Hertenkamp respecteert de privacy van zijn leden en/of bezoekers en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met jouw gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.

 • Welke gegevens worden door ATV de Hertenkamp verwerkt?
 • Doel van de verwerking
 • Verstrekking aan derden
 • Minderjarigen
 • Bewaartermijn
 • Beveiliging
 • Jouw rechten
 • Contactgegevens

 

Welke gegevens worden door ATV de Hertenkamp verwerkt? 
Wij verwerken gegevens indien je:

 • Lid wordt bij ATV de Hertenkamp. Het gaat dan om de volgende gegevens: initialen, naam (voor- en achternaam), adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, speelsterkte, actuele rating, pasfoto en overige gegevens die door jou worden verstrekt (met uitzondering van betaalgegevens).

 

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

  • Het kunnen deelnemen aan het lidmaatschap van ATV de Hertenkamp;
  • Het organiseren van competities en toernooien;
  • Het verstrekken van door jou gevraagde informatie;
  • Het versturen van tennisnieuws en service-gerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal ATV de Hertenkamp die eisen uiteraard volgen.

Verstrekking aan derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij jouw gegevens aan deze derden ter beschikking. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van tennislessen en activiteiten voor de jeugd en volwassenen
  • Het gebruik maken van de diensten van de KNLTB (zoals facturering).

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. ATV de Hertenkamp bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Beveiliging 
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van jouw gegevens. ATV de Hertenkamp treft voortdurend passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Jouw rechten 
Als je vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]. Indien je geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kun je zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

Informatie over het privacy statement van ATV de Hertenkamp 
Voor alle andere vragen die je mocht hebben over het privacy statement van ATV de Hertenkamp, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Wijzigingen privacy beleid:

ATV de Hertenkamp behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Leden zullen hierover dan worden geïnformeerd.