Fair Play

Fair play ATV de Hertenkamp

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

A. Bevoegd gezag: het bestuur van ATV de Hertenkamp, dat in overleg met de vertrouwenspersoon bevoegd is tot afdoening van een melding met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de reguliere gedragscode (zie bijlage 1);

B. Grensoverschrijdend gedrag: gedrag dat valt binnen de begrippen seksuele intimidatie, pesten, bedreigen, discriminatie, mishandeling of belediging (zie bijlage 2);

C. Vertrouwenspersoon (VP): de VP is contactfunctionaris binnen ATV de Hertenkamp, betreffende grensoverschrijdend gedrag (zie bijlage 3 voor het functieprofiel);

D. Melding: een mondelinge of schriftelijke mededeling aan de vertrouwenspersoon waarbij de vertrouwelijkheid in acht wordt genomen; Klacht: een door de melder ondertekend en van naam- en adresgegevens voorzien geschrift waarin het jegens hem ongewenste gedrag waarop de melding betrekking heeft, is omschreven;

E. Melder/klager: een lid van ATV de Hertenkamp die een melding over grensoverschrijdend gedrag indient;

F. Aangeklaagde: het lid van ATV de Hertenkamp over wiens gedrag een melding is binnengekomen;

G. Informant: lid dat (aanvullende) informatie verstrekt aan de VP.  

Procedure

1. Inleiding

De ATV de Hertenkamp heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het aandel staan. Fair play! Samen zijn we verantwoordelijk voor een integere tennissport op ATV de Hertenkamp en vinden we het belangrijk dat iedereen op een adequate en veilige wijze melding kan doen van (vermoedens van) een misdraging in de tennissport. Deze procedure beschrijft op welke wijze iedereen binnen ATV de Hertenkamp een (vermoeden van een) misdraging kan melden en welke rechten en plichten hij/zij als melder heeft. Het melden van (een vermoeden van) een misdraging kan door alle leden, worden gedaan.  

2.Begrip grensoverschrijdend gedrag

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan een (ernstige) overtreding in het kader van de regeling grensoverschrijdend gedrag ATV de Hertenkamp. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatie, pesten, bedreigen, discriminatie, mishandeling of belediging (zie ook bijlage 2).  

3. Het indienen van een melding

De melding van grensoverschrijdend gedrag kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. De melding bij de vertrouwenspersoon is in eerste instantie vertrouwelijk. Als in overleg tussen melder en vertrouwenspersoon wordt besloten op te schalen naar een klacht dan vervalt de vertrouwelijkheid.  

4. Het meldpunt van ATV de Hertenkamp

Het meldpunt wordt gevormd door de Vertrouwens Persoon (VP). De VP doet een eerste beoordeling van de melding binnen enkele werkdagen nadat de melding is ontvangen. De VP koppelt binnen vijf werkdagen terug aan de melder om de ontvangst van de melding te bevestigen en/of om enkele verificatievragen te stellen. Dit wordt gedaan om te kunnen beoordelen wat met de melding zal worden gedaan en bijvoorbeeld wordt opgeschaald naar een klacht. De VP geeft zo nodig ook informatie aan de melder over de vervolgstappen in de procedure. De VP laat zich voor de behandeling en afhandeling van een melding in beginsel leiden door de protocollen van de KNLTB, zie www.knltb.nl onder ‘fair play in tennis’.  

5. Bescherming en rechten van de melder

De identiteit van de melder wordt beschermd en de melder wordt gevrijwaard van represaillemaatregelen door de ATV de Hertenkamp. Alle meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld. De privacy van zowel de melder als de aangeklaagde(n) zal worden beschermd door de VP en het bestuur van ATV de Hertenkamp.  

6. Bescherming en rechten van de beschuldigde

Wanneer er een onderzoek naar iemand wordt ingesteld, dient deze persoon hiervan op de hoogte te worden gebracht. De VP stelt de persoon die wordt onderzocht hiervan op de hoogte.

7. Slachtoffer/benadeelde

Het slachtoffer/de benadeelde kan voor en/of tijdens de behandeling gehoord worden. Het slachtoffer/de benadeelde heeft tevens spreekrecht tijdens de behandeling. Het slachtoffer heeft daarbij het recht om tijdens de behandeling gehoord te worden in afwezigheid van de beschuldigde.  

8. Informanten De VP is bevoegd voor en tijdens de behandeling getuigen en deskundigen op te roepen als informant.  

Inwerkingtreding:

De regeling ‘fair play ATV de Hertenkamp’ treedt in werking na goedkeuring van de algemene ledenvergadering op 08-03-2018 van ATV de Hertenkamp.  

Door ALV goedgekeurd op 08-03-2018

inwerking per 09-03-2018.  

Bijlage 1

Fair play op en rond de tennisbanen ATV de Hertenkamp

TROTS OP JE SPORT

1. Straal trots uit op onze tennissport en de ATV de Hertenkamp. Handel nooit op een wijze die de naam van de tennissport en de ATV de Hertenkamp kan schaden.

2. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de ATV de Hertenkamp als maatschappelijk belangrijke tennisgemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving.  

EERLIJK EN PROFESSIONEEL

3. Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd. Onbetamelijk taalgebruik is uit den boze.

4. Doe altijd je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen.  

RESPECT

5. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. Pest niet.

6. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

7. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.

8. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.

9. Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.  

VOORBEELDFUNCTIE

10. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.

11. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van enige vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtspositie.  

MAAK INTEGRITEIT BESPREEKBAAR

12. Maak het onderwerp integriteit bespreekbaar binnen ATV de Hertenkamp. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het. Stimuleer anderen dat ook te doen.  

SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE

13. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode de juiste invulling te geven, anderen hierop aan te spreken en schendingen van deze gedragscode te melden.  

Bijlage 2

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

 • door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of
 • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én
 • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.
 • In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige, of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen seksueel misbruik, discriminatie, pesten, mishandeling.

Wanneer we het hebben over grensoverschrijdend gedrag is de ervaring van de sporter leidend. Dit wil zeggen dat wanneer een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren deze uiting serieus genomen moet worden. Globaal gezien onderscheiden we de volgende gedragingen als grensoverschrijdend gedrag:

1. Seksuele Intimidatie:

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non- verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

2. Pesten:

Betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. Relatief nieuwe manier van pesten is het digitaal pesten.

3. Bedreigen

Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het een gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbaar. Aan bedreiging hoeft niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging vooraf te gaan.

4. Discriminatie:

Is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Voorbeelden van gronden van discriminatie: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte en politieke overtuiging.

5. Mishandeling

Is het buiten de spel- en/of wedstrijdsituatie gebruiken van niet functioneel fysiek of psychisch geweld dan wel het zeer ernstig bedreigen met concreet fysiek en psychisch gewelddadig handelen.

6. Belediging

Belediging kan verbaal, via gezichtsuitdrukking of met gebaren plaatsvinden (bedoeld & onbedoeld). Het wordt ernstige belediging als het gaat om het opzettelijk aanranden van iemands eer of goede naam, op beledigende wijze, onafhankelijk van de juistheid van de betichting.  

Bijlage 3

Functieprofiel vertrouwenspersoon (VP) Algemene taakomschrijving

 • De VP is contactfunctionaris binnen de vereniging, betreffende grensoverschrijdend gedrag.
 • Taken van de VP: eerste opvang/aanspreekpunt en doorverwijzen.

Eerste opvang:

 • De VP is er voor leden die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over willen spreken.

De VP:

 • Laat de melder het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak.
 • Bespreekt mogelijke doorverwijzingen.
 • Informeert de melder over de procedures op basis van het reglement fairplay van de vereniging.

Doorverwijzen:

 • De VP kan de melder, beschuldigde en/of bestuur van de vereniging doorverwijzen naar de VP van de KNLTB.

Randvoorwaarden

De VP:

 • Is geen bestuurslid.
 • Heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen het bestuur resp. de voorzitter.
 • Is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en/of is gecertificeerd. Het bestuur draagt zorg voor de kosten van een VOG. Wordt 1x per 4 jaar door het bestuur aangesteld.

Attitude

De VP:

 • Is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon.
 • Geniet het vertrouwen van de bij de vereniging aangesloten leden.
 • Heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid.
 • Is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen.
 • Heeft affiniteit met een sociaal veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren.

Vaardigheden

De VP:

 • Is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren.
 • Kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bestuur ATV de Hertenkamp of KNLTB.
 • Kan reflecteren.
 • Kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden.
 • Kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving.
 • Is in staat mee te werken beleid uit te voeren.

Kennis

De VP:

 • Weet welke procedures er bij een (bedreigend) incident gevolgd kunnen worden.
 • Heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht.
 • Kent de sociale kaart betreffende seksuele intimidatie.
 • Kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij grensoverschrijdend gedrag.
 • Heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur.  

Contact gegevens vertrouwenspersoon ATV de Hertenkamp:

D. Bodenstaff tel. 06 1302 6416

mailadres: [email protected] 

Annemiek Even Tel. 06 5254 3292

Mailadres: [email protected]  

Fair Play ATV 9-03-2018.pdf