Terug naar overzicht

ATV de Hertenkamp ALV

ATV de Hertenkamp
12-12-2023 20:00 - 12-12-2023 23:00

Uitnodiging tevens agenda voor algemene ledenvergadering (ALV) van ATV de Hertenkamp
Datum: dinsdag 12 december 2023 om 20.00 uur in het clubhuis

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen
    - aantal KNLTB-leden 776 en 30 niet-KNLTB, schommelt totaal dus rond de 800
    - voortgang revitalisering matchclaybanen 1-6
    - voortgang renovatie baan 7, 8 en 9
    - datum receptie nieuwjaar, zondag 7 januari 2024
3. Verslag/notulen ALV van 20 april, gaat nog een keer hierbij
4. Concept-begroting 2024, toelichting van Goos Knol, penningmeester, zie bijlage
    (doel: als voorgenomen besluit vaststellen voor de jaarvergadering uiterlijk in april 2024.                           Vaststellen contributie, voorstel vooralsnog geen verhoging)
5. Voorstel nieuwe bestuursleden benoemen;                                                                                                  Johan Hofstra is bereid toe te treden met als portefeuilles parkcommissie en jeugdcommissie.                Tamara Jansen is beschikbaar voor de portefeuille padel.                                                                            Ellen van Loevezijn heeft al eerder te kennen gegeven te willen terugtreden als bestuurslid.

6. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting

  Terug naar overzicht